Vänsterpartiet Strömstad
Första sidan | Kontakt | Om
Vänsterpartiet i Strömstad

Red Light

Öppet brev till Ingalill Sundhage
Brev till chefredaktören och ansvariga utgivaren för Strömstads Tidning Läs hela 2014-09-23 - Sten Brodén
Valfrihet är inte kvalité
Vinster i välfärden Läs hela 2014-01-13 - Malin Jansson
Sten Brodén på Vänsterdagarna
Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar Läs hela 2013-10-29 - Red
Dags att välja Riksdags/regionskandidater
Valåret 2014 Läs hela 2013-11-04 - Martin Jansson
Så bygger man bostäder för ungdomar
Det som är möjligt i Berlin är möjligt också i Sverige Läs hela 2012-11-08 - Sten Brodén
Lyckad Valupptakt
Medlemmarna samlades i Krokstrand Läs hela 2013-10-23 - Martin Jansson
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet
Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela 2012-02-27 - Sten Brodén
Välfärd är möjlig utan vinster
Det finns andra drivkrafter än pengar Läs hela 2012-11-06 - Sten Brodén

Val 2014

Valprogram
Våra visioner för Strömstad
Läs hela
2014-08-20 - Red
Kommunlistan 2014
Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela 2014-04-11 - Red

Lokalpolitik

Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget Läs hela 2014-03-03 - Red
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs Läs hela 2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs! Läs hela 2013-12-03 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela 2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen Läs hela 2013-11-24 - Malin Jansson
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag: Läs hela 2013-10-25 - Sten Brodén
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Vänsterpartiet om Kommunens planering
Bristande delaktighet Läs hela 2013-03-14 - Red
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela 2013-12-03 - Red
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad Läs hela 2012-04-27 - Lars Åke Karlgren
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv Läs hela 2010-09-16 - Red

Motioner

Ungdomsstrategi
Vår senaste motion Läs hela 2013-10-31 - Red
Öppna IT-lösningar
Vi vill att Strömstad kommun undersöker möjligheten att införa ”öppen” programvara. Läs hela 2008-07-08 - Lars Åke Karlgren
Folkrörelsebokslut
Ta med värdet av den ideella sektorn i kommunens årsbokslut Läs hela 2010-08-29 -

Resebrev

Resebrev från Peru (10)
Ollanta Humala segrar i presidentvalet Läs hela 2011-06-11 - Sten Brodén
Resebrev från Ecuador (2)
Quito med omnejd Läs hela 2011-06-07 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (9)
Vandring i Huaraz och lite annat Läs hela 2011-05-19 - Sten Brodén
Resebrev fran Ecuador
Nytt land, annnan valuta, annan politik, nya intryck. Läs hela 2011-05-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (8)
Sendero Luminoso i tre fraktioner? Läs hela 2011-05-12 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (7)
I sparen av Sendero Luminoso Läs hela 2011-05-08 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (6)
Fran Andahuyalas till Ayacucho Läs hela 2011-05-01 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (5)
Om sociala konflikter Läs hela 2011-04-30 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (4)
Studiebesok pa ekologiska och fairtradeplantager Läs hela 2011-04-20 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (3)
Hundra ars exploatering tranger undan ursprungsfolken. Läs hela 2011-04-14 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru (2)
Det handlar om Hugo Blanco Läs hela 2011-04-02 - Sten Brodén
Resebrev fran Peru
Presidentvalet i Peru Läs hela 2011-03-28 - Sten Brodén

 

Vänsterpartiet om Kommunens planering

aktuellt: 

Remissyttrande


Översiktsplan för Strömstads kommun

från Vänsterpartiet Strömstad

130214

Bryt ovanifrånperspektivet!

Sid 11. De fördjupade översiktsplanerna för Krokstrand och Hogdalsnäset upphör utan att nya tas fram. De inarbetas i översiktsplanen i stället, dock utan lokal förankring. Vi ser att väsentliga ändringar är införda, utan dialog med boende. Detta skapar ett demokratiskt underskott. Om man vill ändra på dessa översiktsplaner som tidigare är framtagna i en demokratisk process, är det lämpligt att man använder sig av samma demokratiska process även denna gång. Folk känner sig förbigångna och kränkta. Utan samverkan finns risken att planen blir en ren skrivbordsprodukt utan verklighetsförankring. Vi vill att detta ovanifrånperspektiv bryts. Till ÖP bör man därför bifoga en kontaktlista, med uppgifter om representanter för de olika kommunområdena, till exempel samhällsföreningar, som åtminstone en gång om året ska möta kommunens politiska ledning för ömsesidig uppdatering.


Planen behöver föreslå nya sjöanknutna verksamhetsområden

Sid 24 och sid 74. Havet största tillgång. Potential i fritidsbåtssektorn. Planen uttrycker en vilja att företagande inom underhåll och utrustning av fritidsbåtar ska öka. Inom vilka sjöanknutna områden har man tänkt sig att dessa verksamheter skall vara lokaliserade? Inom centralorten har man mark för detta enbart i Holkedalen. Om man räknar med att de verksamheter som idag ligger i Bojarkilen i framtiden måste flytta, finns det ingen plats kvar i centralorten.


Vad betyder detta?

Sid 40. Under trender står: ”Trenden är att glest bebyggda områden tar tätortsnära naturmark i anspråk.” Vad menas med detta stycke?


Vad menas med levande samhälle?

Sid 77 ”Krokstrand är i dag dessutom ett levande samhälle”. Vad grundar ni det på? Kriterier för ”levande samhälle”? Affär? Skola? Kollektivtrafik? Fibernät? Antal invånare?


Förtydliga:

Sid 120. År 1999 anordnades en tangofestival i Krokstrand. På 2000-talet har ytterligare 14 musik- och dansfestivaler arrangerats med bredare inriktning på världsmusik och i snitt ett par tusen deltagare per tillfälle.

Undersök om det finns vandrarhem i Krokstrand

Sid 112. Kartan är felaktig. Undersök om det finns vandrarhem i Krokstrand!


Miljökonsekvensbeskrivning gällande Natura 2000 krävs!

Sid 116, 132, 133. 166. Befintliga verksamhetsområden i Hälle hamn och Krokstrands hamn har inte miljökonsekvensprövats enl Natura 2000. Detta krävs då det i båda hamnarna under lång tid ligger stora fartyg upplagda. Ändra: ”Verksamhetsområdet i hamnen läggs fast i planen” till ”Verksamheter i hamnen ska miljökonsekvensutredas innan de läggs fast i planen.” Detta stöds av planens egen formulering: ”Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.”


När var ni i Krokstrand sist?

Sid 117, 132, 133. När man tar bort en väl kommunicerad FÖP tycker vi att man i demokratisk ordning ska gå igenom detta med medborgarna och bjuda in till det nya planarbetet. Planförslaget är inte kommunicerat med boende på platsen t ex med samhällsförening? När var ni i Krokstrand sist?


När var ni i Kongbäck sist?

Sid 119, 134, 135. Är planförslaget kommunicerat med boende på platsen t.ex. samhällsförening?


Varvsverksamhet ska kräva detaljplan

Sid 120 ”I norra hamnen finns en varvsverksamhet.” Vad är det för verksamhet? Vad sysslar man med? Hur stora fartyg? Hur många? Används miljöfarliga kemikalier? Påverkas vattenkvaliteten? Vad säger Natura 2000? Vilka tillstånd finns i dag? (”Det krävs tillstånd för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000- område.”) FÖP:ens krav på detaljplan i detta fall ska ligga fast i nya planen.


Ignorans mot det lokala näringslivet

Sid 120. I området finns redan ett vandrarhem ”Ingaras”. Varför har planförslaget inte kommunicerats med samhällsföreningen och boende i området?


Ta med alla hamnverksamheter i miljöprövningen

Sid 156. De hamnanknutna verksamheterna i Hälle och Krokstrand är inte nämnda. Endast småbåtshamnar tas upp som verksamheter med ”risk för betydande miljöpåverkan”. Ska det ställas hårdare miljökrav på småbåtshamnar än en ”varvsverksamhet” med stora pråmar och fartyg?


En av Sveriges största vindkraftanläggningar är inte småskalig

Sid 159. Vindkaftanläggningar som t ex Tolvmanstegen måste betecknas som storskaliga, inte småskaliga.


När var ni i Hälle senast?

Sid 166. Påverkan på Natura 2000-område vid anläggande av områden med hamnanknuten verksamhet i Hälle och Krokstrand finns inte med under ”Risk för betydande miljöpåverkan”. Ta med det.


Nonchalans

Sid 171. Delaktighet. När den politiska ledningen valt att skippa separata fördjupade översiktsplaner för Hälle, Kungbäck och Krokstrand, och i stället integrera fördjupningen i översiktsplanen utan att föra en dialog med samhällsföreningar och boende uppstår ett delaktighetsunderskott. Det upplevs som nonchalans av lokalbefolkningen. Det river ner eventuella befintliga samverkansstrukturer.


Strömstad den 14 februari 2013


Vänsterpartiet Strömstad


Red 2013-03-14 Kommentera denna artikel
Mera - Lokalpolitik:
Klicka för att läsa: Vänsterpartiet har haft årsmöte
Vänsterpartiet har haft årsmöte
Kommunalt Valprogram antaget
Red 2014-03-03
Klicka för att läsa: Gungande medlemsmöte
Gungande medlemsmöte
Julbord till havs
Red 2014-01-06
Sverige sämst i klassen
DN´s artikel om PISAS undersökning
Red 2013-12-03
Mer resurser till skolan
Vänsterpartiet behövs!
Martin Jansson 2013-12-03
Strömstad kan bli jämställt
Den nya femenistiska vågen
Malin Jansson 2013-11-24
Landsbygdens räddning
Strömstad kan bli ett föredöme
Malin Jansson 2013-11-12
Vänsterpartiet lägger eget förslag till Kostpolicy
Vårt motförslag:
Sten Brodén 2013-10-25
Styrelsen i Strömstad
Presentationer
Martin Jansson 2013-10-23
Remisssvar Strömstad 3:13 (Canning)
Levande stadsdelar i Strömstad
Lars Åke Karlgren 2012-04-27
Remissvar FÖP Nordby/Svinesund
Vänsterpartiet har två synpunkter
Lars Åke Karlgren 2012-04-27
Synd Sten Brodén!
Mp klargör att man inte har ordinarie ledamot i BUN
Red 2012-03-20
Nu blir det bättre mat i kommunens kök!
Vänsterns krav på 25 % ekologisk mat vinner gehör
Sten Brodén 2012-03-19
Kultur för alla!
Folk behöver ett rikt kulturliv
Red 2010-09-16
Skattesänkningar skapar klyftor
-svar till Lars Tysklind
Red 2010-09-14
Klicka för att läsa: Om att sälja fastigheter för att kunna bygga nytt
Om att sälja fastigheter för att kunna bygga nytt
Strömstadsborna äger gemensamt Strömstadbyggen. Företaget går bra och ger ett bra tillskott till..
Sten Brodén 2009-11-16
Klicka för att läsa: Strömstad blev Fairtrade City
Strömstad blev Fairtrade City
2009-03-04 diplomerades Strömstad till Fairtrade City
Sten Brodén 2009-01-05

Vårt nyhetsbrev

V-nyhetsbrev 3 EU har bestämt att allmännyttan skall vara vinstdrivande. Vad betyder det för hyresgästerna? Läs hela
2011-02-28 - Sten Brodén
V-nyhetsbrev 2 Vårt nyhetsbrev 2 18/2 2011: PROGRAM MOT BARNFATTIGDOM I STRÖMSTAD! Läs hela
2011-02-19 - Lars Åke Karlgren
V-nyhetsbrev 1 Nyhetsbrev (1) 2011 Läs hela
2011-02-14 - Lars Åke Karlgren

Den röde brevbäraren

Om kossorna på Nordby och om behovet av omställning Omställning är nödvändig Läs hela
2013-04-09 - Sten Brodén
Skapa Ungdomsbrigader mot arbetslöshet Gammal värnplikt i ny skepnad Läs hela
2012-02-27 - Sten Brodén

Vilka är vi?

Styrelsen i Strömstad Presentationer Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson

Saxat

Jonas Sjöstedt i debattartikel Ge väljarna visioner hellre än hånleenden Läs hela
2013-10-24 - Martin Jansson
Sverige sämst i klassen DN´s artikel om PISAS undersökning Läs hela
2013-12-03 - Red
Så blir vi bättre på att regera Vår nya väg mot regeringsskifte Läs hela
2013-10-27 - Martin Jansson
Uppdrag granskning synar friskolor Sjöstedt och Björklund i debatt Läs hela
2013-11-04 - Martin Jansson
Aron Etzler i lång intervju Bra svar från Etzler Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänsterdagarna Aftonbladet om Vänsterdagarna Läs hela
2013-10-23 - Martin Jansson
Vänstern vill sänka arbetslösheten genom att dela på jobben, herr Staxäng -svar till Lars-Arne Staxäng om vad vänstern vill Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Vad vill vänstern? Att införa sextimmarsdag får enorma konsekvenser Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Svar till Sten Brodén (v) i Strömstads Tidning Sextimmarsdagen skulle vara förödande för samhällsekonomin Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
Sjöstedt om arbetstiden Kortare arbetstid ger ökad produktivitet Läs hela
2012-02-29 - Red
Våra representanter i nämnder mm Vänsterns representanter Läs hela
2011-03-01 - Red
Vi kan dela på jobben och öka vår välfärd, herr Staxäng Välfärd är mer än pengar Läs hela
2012-02-01 - Sten Brodén
ETC-Göteborg: "Av de 1 200 som lämnat Fas 3 i Västra Götaland har 74 fått ett vanligt jobb" 2011-02-20 - Red
(v)-styrda Fagersta har den bästa ekonomin I Fagersta har vänsterpartiet egen majoritet med 56 % av rösterna 2006 Läs hela
2010-08-31 - Red
Flamman en röd tidning 2009-05-22 - Red

Motioner

Det blir ingen landsbygsplan för Strömstad Vår motion om en plan för landsbygden har avvisats Läs hela
2008-04-07 - Sten Brodén

Strömstadsvänstern

Kvinnodagen mer än ett datum Kvinnofrågor året runt Läs hela
2014-03-08 - Malin Jansson
Vänsterpartiet har haft årsmöte Kommunalt Valprogram antaget Läs hela
2014-03-03 - Red
EU-valet ett påtvingat val Snart dags att välja Läs hela
2014-04-11 - Martin Jansson
Kommunlistan 2014 Vänsterpartiet Strömstads representanter Läs hela
2014-04-11 - Red
Gungande medlemsmöte Julbord till havs Läs hela
2014-01-06 - Red
Mer resurser till skolan Vänsterpartiet behövs! Läs hela
2013-12-03 - Martin Jansson
Kongress på distans Den 40:e kongressen Läs hela
2014-01-06 - Martin Jansson
Landsbygdens räddning Strömstad kan bli ett föredöme Läs hela
2013-11-12 - Malin Jansson
Strömstad kan bli jämställt Den nya femenistiska vågen Läs hela
2013-11-24 - Malin Jansson
Vi är ett säkert alternativ Malin om blockpolitiken Läs hela
2013-11-08 - Malin Jansson
Var rädd om tårtorna Malin om tårtkupper Läs hela
2013-11-06 - Malin Jansson
Valfrihet är inte kvalité Vinster i välfärden Läs hela
2014-01-13 - Malin Jansson
Partiledarbesök Jonas Sjöstedt besökte oss Läs hela
2013-10-14 - Martin Jansson